Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η θητεία των Αντιδημάρχων μπορεί να παραταθεί - κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 (Α΄87) - από την ημερομηνία λήξης της, έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022, με την ισχύ του οποίου να ξεκινά αναδρομικά από 1.8.2021.

Η ανωτέρω ρύθμιση περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των ήδη κατά την 1.8.2021 Αντιδημάρχων για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 (Α΄87), κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο και η λειτουργία των αρμοδίων φορέων και οργάνων μέχρι τη διενέργεια των δημαιρεσιών την Κυριακή 9.1.2022 (άρθρο 61 του ν.4873/2021).

“Μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και την αριθμ. 809/2021 Εγκύκλιο «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ)”, αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο.