Διοικητικοί Δημοτικοί Υπάλληλοι θα ασκούν αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με το άρθρο 111 του Πολυνομοσχεδίου που κατετέθη στη Βουλή τη νύχτα της 15ης Δεκεμβρίου και ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα, εισάγεται νέα διάταξη στο νομικό πλαίσιο της Δημοτικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα περίπτωση δ’ στην παρ.3 του αρ.1 «Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας» του ν.3731/2008, η οποία ορίζει τα εξής: 

« δ) Εξαιρετικά, σε Δήμους όπου

- δεν έχει συσταθεί με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική Αστυνομία

- ή δεν έχει στελεχωθεί με προσωπικό,

δύναται, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ανατίθεται σε κλάδους Υπαλλήλων Διοικητικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων.

Η αρμοδιότητα παύει κατόπιν στελέχωσης της εκάστοτε Δημοτικής Αστυνομίας, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. » 

Η Κυβέρνηση, στην Έκθεση που συνοδεύει το άρθρο, αναγράφει ότι με αυτό:

« αντιμετωπίζεται το ανακύπτον, από την ελλιπή στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, ζήτημα ελέγχου τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση ».

airetos