Ποιοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν από 1η Σεπτεμβρίου τις Αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων και Περιφερειών

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων και των Περιφερειών αφορά και το άρθρο 54 του νέου Νόμου 4809/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 102).

Με το νέο άρθρο 54, προστέθηκε νέα παράγραφος στο αρ.75 του ν.4735/2020, η οποία ορίζει:

« 2. Η ισχύς της παρ.2 του αρ.66 ΑΡΧΙΖΕΙ την 1η.9.2021. »

Τι ορίζει η παρ.2 του αρ.66 του ν.4735/2020, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.65 του ν.4809/2021 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου ;

Αυτό:

« 2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του αρ.8 του ν.2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του αρ.142 του ν.4714/2020, ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. »

airetos