Κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών»  η Τροπολογία για τις Σχολικές Καθαρίστριες

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Το άρθρο 3 Τροπολογίας, που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών» του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίζει την παράταση («ανανέωση») στις συμβάσεις προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, σε αυτό ορίζονται επί λέξει τα κάτωθι:

« Άρθρο 3

Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων

Συμβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.39 του ν.4722/2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid–19 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των οικείων ΟΤΑ.

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου ΔΕΝ υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), στην περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.2 του ν.4765/2021 και στην παρ.1 του αρ.5 του π.δ. 164/2004. » 

Η Κυβέρνηση, στην Έκθεση της Τροπολογίας, αιτιολογεί ότι με το « άρθρο 3 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 κατά την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης, με την παροχή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ συμβάσεων καθαριότητας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. » 

Σημειώνεται ότι η παρ.2 του αρ.39 του ν.4722/2020, που μνημονεύεται μέσα στο υπό ψήφιση άρθρο 3, είχε ορίσει τα εξής: «2. Έως τις 31.12.2020, οι Δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και κατά την παρ.2 του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.3 του ν. 4682/2020, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν.» 

Υπενθυμίζουμε ότι το εκλογικό Νομοσχέδιο, στο οποίο έχει κατατεθεί η εν λόγω Τροπολογία, εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο Τρίτη 1η Ιουνίου (υπάρχει ενδεχόμενο, αναλόγως των βουλευτών που θα ζητήσουν να λάβουν το λόγο, να χρειαστεί και 2η συνεδρίαση στην Ολομέλεια, οπότε η ψηφοφορία να διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου).

airetos