Αγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Προβλήματα από τα ευρήματα ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αγ. Δημητρίου
Tools

elegktiko aftodioikisi-

Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε σημαντική απώλεια εσόδων, κατά την οικονομική χρήση 2011, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Ειδικότερα, η έκθεση επισημαίνει ότι ο βαθμός είσπραξης των απαιτήσεων του Δήμου Αγ. Δημητρίου για το 2011 ανέρχεται στο 8,18% επί του συνόλου των απαιτήσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε, είχε τα εξής ευρήματα:

α) ποσό 1,47 εκατ. ευρώ από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) των οικονομικών χρήσεων 2007-2011 δεν έχει βεβαιωθεί έως και το 2011,

β) μικρό ποσοστό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών (σε σύνολο τουλάχιστον 452 οφειλετών) έχει βεβαιωθεί στη χρήση 2011,

γ) ποσό 120.100 ευρώ που αφορά σε επιστρεφόμενα τέλη (καθαριότητας, φωτισμού και ακίνητης περιουσίας) από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις,

δ) χαμηλή εισροή εσόδων από τέλη διαφήμισης και από πρόστιμα παράνομης διαφήμισης,

ε) ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και φόροι από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ποσού 816.300 ευρώ δεν απεικονίζονται στον ισολογισμό της 31.12.2011, καθώς ο δήμος κατά πάγια τακτική βεβαιώνει έσοδα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χρονική στιγμή της είσπραξής τους,

ζ) έσοδα από πιστωτικούς τόκους ποσού 173.000 ευρώ δεν έπρεπε να περιληφθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του 2011, ενώ ποσό 290.000 ευρώ από πρόστιμα για δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και τέλη ακίνητης περιουσίας δεν έχει συμπεριληφθεί στην ελεγχόμενη οικονομική χρήση 2011,

η) απαίτηση για καταλογισμό ποσού 196.800 ευρώ έχει περιληφθεί στον ισολογισμό της 31.12.2011, αντί του ορθού ποσού 10.600 ευρώ και

θ) δεν έχουν αναζητηθεί από το δήμο πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών ποσού 273.400 ευρώ, λόγω επικοινωνιακών δυσχερειών και ερμηνευτικών ασαφειών του ρυθμιστικού πλαισίου.

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι «τα ευρήματα καθιστούν σαφές ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας των εσόδων (βεβαίωση και είσπραξη όλων των δυνητικών και νομίμων εσόδων)», όπως επίσης πρέπει να υπάρξει «ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων και της λογοδοσίας, θα αποτελέσουν τα σημαντικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση».