Διάθεση 28 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Ο Πίνακας της κατανομής ανά Δήμο

Νεολαια - Εκπαιδευση
Tools

Με την Αριθμ. πρωτ.48599 και ΑΔΑ 604Ρ46ΜΤΛ6 το Τμήμα επιχορήγησεων του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 €.

Το ποσό αυτό διατίθεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Δείτε τον πίνακα της κατανομής ανά Δήμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/604%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%94%CE%91%CE%93?inline=true