Ξεκινά Προκήρυξη 60 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων του Δήμου Πειραιά - Aναλυτικά

Εργασιακά
Tools

Από την Τετάρτη,17 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του Δήμου Πειραιά, πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η Προκήρυξη στο Επισυναπτόμενο αρχείο. 

Οι ειδικότητες – θέσεις

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2 άτομα
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ: 1 άτομο
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ: 1 άτομο
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 άτομο
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 19 άτομα
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 1 άτομο
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ: 1 άτομο
∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ: 5 άτομα
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 1 άτομο
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ: 1 άτομο
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ: 3 άτομα
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 6 άτομα
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 5 άτομα
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 5 άτομα
∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ: 1 άτομο
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ: 1 άτομο
∆Ε ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ: 2 άτομα
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ: 1 άτομο
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ: 3 άτομα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ δ. ΠΕΙΡΑΙΑ

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/pdf_2020/pdf_2021/DIMOS_PEIRAIAS__5_.pdf