Η ΔΕΗ Α.Ε. ενισχύει το δυναμικό της με εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις Αορίστου Χρόνου. Αναλυτικά

Εργασιακά
Tools

Η ΔΕΗ θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1/2021, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρατίθεται στο τέλος, προς ενημέρωση, σύνδεσμος με απόσπασμα της Προκήρυξης 1/2021, και ειδικότερα:

α) Ο “ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ”, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προς πλήρωση θέσεις με τους κωδικούς των αποδεκτών τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, και

β) τα “ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ”, όπου γίνεται επεξήγηση των ανωτέρω κωδικών του Πίνακα Κατανομής Θέσεων.

Σημειώνεται ότι ολόκληρο το περιεχόμενο της εν λόγω Προκήρυξης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε., www.dei.gr.

https://www.dei.gr/Documents2/APASXOLHSH/DEH_prok_1_2021.pdf