Αιτήσεις για προσλήψεις στον ΕΛΓΑ με δυο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Εργασιακά
Tools

Ανακοίνωση Υπ΄Αριθμ. 10062/28-09-2020 (ΣΟΧ2/2020) Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύμφωνα Με Τις Διατάξεις Του Άρθρου 21 Του Ν. 2190/1994.

Ο ΕΛΓΑ σας ενημερωνει ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 με αριθ. πρωτ. 10062/28-09-2020 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις 10-12-2020 και λήγει στις 21-12-2020 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

ΑΣΕΠ - Ανακοίνωση Υπ΄Αριθμ. 10060/28-09-2020 (ΣΟΧ1/2020) Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, Σύμφωνα Με Τις Διατάξεις Του Άρθρου 21 Του Ν. 2190/1994.

Ο ΕΛΓΑ σας ενημερωνει ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις 10-12-2020 και λήγει στις 21-12-2020 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.