237 προσλήψεις καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης από το Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”

Εργασιακά
Tools

sotiria hospital

Το Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά διακοσίων τριάντα επτά (237ατόμων για τηναντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ΔΕ προσωπικό φύλαξης–ασφάλειας, ΔΕ και ΥΕ προσωπικό εστίασης, ΥΕ προσωπικό καθαριότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 14η Οκτωβρίου2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό “Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7” και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση που ορίζεται στην Ανακοίνωση.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019

Προθεσμία υποβολής

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης