Υπουργείο Υγείας προς Δήμους-Περιφέρειες: Εξασφαλίστε πιστώσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools
koynoypia
 
Έγγραφο, με την ένδειξη εξ.επείγον, απέστειλε την 1η Οκτωβρίου ο Υπουργός Υγείας, Β. Κικίλιας, προς όλες τις Περιφέρειες και όλους τους Δήμους της Χώρας.

Με αυτό ζητά τις ενέργειές τους“για την έγκαιρη εξασφάλιση των πιστώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού σας για την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, καθώς και την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης των σχετικών έργων.”

Επιπλέον, ο Β. Κικίλιας απευθύνει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύσταση να αναθέτουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων “σε εξωτερικό φορέα” (ανεξάρτητο των φορέων προκήρυξης και υλοποίησης του έργου) και να προβλέπουν για αυτή την ανάθεση “ειδική πίστωση”.

Τι επισημαίνει ο Β. Κικίλιας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:

« Τα κουνούπια είναι διαβιβαστές λοιμογόνων παραγόντων για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ενώ παράλληλα επιφέρουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και στην τοπική οικονομία στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών έγκειται στη μείωση του πληθυσμού τους μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την εμφάνιση κρουσμάτων λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας τα τελευταία έτη καθώς και τον κίνδυνο εισαγωγής άλλων λοιμογόνων (π.χ. Zika, Chikungunya, ιό Δάγκειου πυρετού, κ.α.) μέσω κουνουπιών, καθίσταται επιτακτική η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών.  Κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη συμβασιοποίηση των σχετικών έργων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.11509/08.02.2019 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και ιδιαιτέρως τα κάτωθι:

- Η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με την συνδυαστική εφαρμογή πολλών μεθόδων και πρέπει να αρχίζει έγκαιρα. Έμφαση δίνεται σε δράσεις περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προνυμφοκτονίας, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Επίσης σημαντική είναι η πρόβλεψη για τη διενέργεια εντομολογικής επιτήρησης, συστηματικά και εκτάκτως, με επαρκή γεωγραφική και χρονική κατανομή. Τα σχετικά εντομολογικά δεδομένα συνεισφέρουν καθοριστικά στην εκτίμηση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στον ορθό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων.

- Καθώς οι διαδικασίες ανάδειξης των αναδόχων εταιρειών των έργων καταπολέμησης των κουνουπιών είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αδιάλειπτη εφαρμογή των προγραμμάτων, προτείνεται τα προγράμματα να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, κατά προτίμηση τριετίας. Παράλληλα, με δεδομένες τις συνεχείς μεταβολές των επιδημιολογικών, εντομολογικών, κλιματολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων, τα προγράμματα θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητα αναθεώρησης, προκειμένου να προσαρμόζονται στα δεδομένα και στις έκτακτες συνθήκες που μπορεί να ανακύψουν.

- Επιπλέον, η αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών είναι προϋπόθεση για την καλύτερη απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάθεσητης αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων σε εξωτερικό φορέα(ανεξάρτητο των φορέων προκήρυξης και υλοποίησης του έργου) και κατ’ επέκταση ο διαχωρισμός της από το συνολικό έργο, με την πρόβλεψηειδικής πίστωσης και ξεχωριστής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την έγκαιρη εξασφάλιση των πιστώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού σας για την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, καθώς και την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης των σχετικών έργων.»